Nowa Fantastyka:

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego
fantastyka.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu określa się definicje następujących pojęć:

 

Serwis

serwis internetowy dostępny pod adresem http://fantastyka.pl prowadzony przez Prószyński Media Sp. z o.o.;

 

Użytkownik

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług dostępnych w Serwisie;

 

Użytkownik zarejestrowany

Użytkownik, który przeszedł wszystkie etapy rejestracji w Serwisie oraz otrzymał wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na wskazany adres e-mail oraz który może umieszczać własne treści i komentarze po zalogowaniu się w Serwisie przy pomocy wprowadzonego loginu i hasła;

 

Właściciel

Prószyński Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Rzymowskiego 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128404, o kapitale zakładowym wynoszącym 600.000,00 zł, Regon 015213951, NIP 521-32-07-472, do której należy Serwis;

 

Regulamin

niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu;

 

Materiały

wszelkie treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika zarejestrowanego, w szczególności opowiadania, grafika, opinie, zdjęcia, komentarze, recenzje.

 

2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Właściciela, na rzecz Użytkowników Serwisu.

 

§ 2 Rodzaje usług

 

1. Serwis służy do propagowania treści o tematyce fantastycznej oraz wymiany poglądów we wskazanym zakresie.

2. Właściciel świadczy usługi drogą elektroniczną, polegające w szczególności na:

a)    oferowaniu informacji on-line;

b)    oferowaniu informacji handlowych, dotyczących m.in. papierowej i elektronicznej prenumeraty czasopism „Nowa Fantastyka” i „Fantastyka Wydanie Specjalne”, których wydawcą jest Właściciel; aktualnych i archiwalnych numerów czasopism „Nowa Fantastyka” i „Fantastyka Wydanie Specjalne”; reklamy podmiotów trzecich w w/w czasopismach;

c)    udostępnianiu Serwisu w celu umieszczenia w nim informacji handlowych pochodzących od podmiotów trzecich;

d)    bezpłatnym przesyłaniu i przechowywaniu w Serwisie danych w postaci Materiałów Użytkowników zarejestrowanych.

3. Szczegółowy zakres usługi prenumeraty, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt b) został określony w zakładce „Prenumerata”.

4. Szczegółowy zakres usług reklamowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt b) i pkt c) został określony w zakładce „Reklama”.

 

§ 3 Warunki świadczenia usług

 

1. Dostęp do Usług świadczonych przez Właściciela posiada każdy Użytkownik Serwisu, mający dostęp do publicznej sieci Internet. Dla prawidłowego działania Serwisu, należy skorzystać z jednej z poniższych przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Safari.

2. Dokonując jakiejkolwiek czynności w Serwisie Użytkownik zawiera z Właścicielem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie przez Właściciela oraz Materiały zamieszczone przez Użytkowników zarejestrowanych są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie na ich użytek osobisty, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści Właściciela i Materiałów bez zgody osoby uprawnionej stanowi naruszenie prawa.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników oraz osoby trzecie naruszenia w zakresie § 3 ust. 3.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podawania przyczyn.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub łączy, błędami w oprogramowaniu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników zarejestrowanych.

 

§ 4 Warunki świadczenia usług wymagających rejestracji

 

1. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Użytkowników zarejestrowanych jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go Właścicielowi oraz zaakceptowanie treści Regulaminu.

2. Użytkownik zarejestrowany może umieszczać w Serwisie Materiały pod przybranym przez siebie pseudonimem.

3. Użytkownik zarejestrowany może umieszczać w Serwisie wyłącznie Materiały, które są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, o ile Materiały stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 90, Poz. 631 z późn. zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub uprawnienia z tytułu licencji.

4. Użytkownicy zarejestrowani umieszczający w Serwisie Materiały, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy Użytkownik zarejestrowany zamieszczający swoje opinie, komentarze ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

5. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkowników zarejestrowanych Materiałów:

– zawierających słownictwo ogólnie uznane jako niecenzuralne, chyba że jest to uzasadnione prawami gatunku twórczości,

– zawierających określenia godzące w dobra osobiste innych podmiotów,

– wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,

– sprzecznych z prawem (w tym naruszających prawa autorskie),

– zawierających informacje o charakterze reklamowym o ile nie zostało to uzgodnione z Właścicielem Serwisu

– propagujących przemoc.

6. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o niezgodności wpisu z § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu, Właściciel jest uprawniony do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wpisu.

7. Użytkownik zarejestrowany umieszczając w Serwisie wpisy o charakterze utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j Dz. U. z 2006 r. Nr 90, Poz. 631 z późn. zm.), udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na korzystanie z utworu, na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową, informatyczną, multimedialną, audialną, audiowizualną, w tym wprowadzanie do pamięci komputera;

– wprowadzanie do sieci Internet, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do utworu, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

8. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność, zamieszczanych przez Użytkowników wpisów.

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Właściciela oraz przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępnych w Serwisie.

2. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.).

3. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia korzystanie z niektórych usług Serwisu, w szczególności przez Użytkowników zarejestrowanych w zakresie zamieszczania w Serwisie Materiałów.

4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości wydawniczych Właściciela.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prośba o usunięcie konta Użytkownika wraz z danymi osobowymi powinna zostać wysłana z adresu e-mail powiązanego z kontem Użytkownika zarejestrowanego, którego usunięcia dotyczy na adres: webmaster@fantastyka.pl

6. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: webmaster@fantastyka.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz w przypadku Użytkownika zarejestrowanego dane pozwalające na jego identyfikację tj. co najmniej adres e-mail, przy pomocy którego dokonano rejestracji.

3. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedź zostanie udzielona przez Właściciela w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji ujednoliconej wersji Regulaminu w Serwisie. Usługi świadczone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu świadczenia usługi.

2. W przypadku uznania nieważności któregokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc i skuteczność.

3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z usług Serwisu niewymagających rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownicy zarejestrowani akceptują niniejszy Regulamin.

4. W przypadku braku zgody na warunki przedstawione w aktualnie obowiązującym Regulaminie dostępnym w Serwisie, Użytkownik zarejestrowany jest obowiązany zgłosić powyższe Właścicielowi, w celu usunięcia konta na zasadach określonych w § 5 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2014 r.

 

Nowa Fantastyka